พิพิธภัณฑ์

     เดิมเราเรียกอาคารหลังนี้ว่าเฮือนชายหาญ เป็นเรือนไทยภาคกลาง ต่อมาถูกปรับเปลี่ยน โดยสถาปนิกล้านนาให้มีรูปทรงเป็นเรือนหมู่ ที่มีหลองข้าว จั่วหลังคาด้านบน เป็นจั่วหลังคาแบบจั่วแม่แจ่มหลังคาบ้านทรงไทยของเรา ซึ่งมีความอ่อนช้อยงดงามสร้างด้วยไม้ ก็เป็นลักษณะหนึ่งของทรงจั่ว ปัจจุบันไม้มีราคาแพงและหายาก กอปรกับวิถีชีวิตของคนไทยเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลกาภิวัฒน์ บ้านทรงไทยจึงเริ่มสูญหายไป และถูกทดแทนด้วยบ้านไทยร่วมสมัย ซึ่งสนองประโยชน์ใช้สอยของการดำเนินชีวิตของคนไทยในปัจจุบันผสานกับวัสดุและเทคโนโลยีใหม่ๆ ของการก่อสร้าง ด้านล่างเป็นโถงกว้าง มีห้องประชุม จุคนราว 40 คน ตัวอาคารถูกรายล้อมด้วยต้นไม้หอม ในสวนนี้เช่นเดียวกัน หากมองไปอีกฝากฝั่งของบึงกว้างกลางสวน จะเห็นบ้านเก่าซึ้งเป็นเรือนไม้ท้องถิ่น และวิถีชิวิตย้อนยุค อาคารนี้มีด้วยกันทั้งหมด 5 ห้อง ก่อนขึ้นไปบนเรือน ต้องถอดรองเท้าด้วย